Головна > Текстові публікації > Громадська рада при Комітеті

Діяльність Комітету

Міжпарламентські групи дружби

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Громадська рада при Комітеті

13 липня 2016, 12:52

Положення

         Затверджено

        на засіданні Комітету

          4 лютого 2015 року

               Протокол №12

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Комітеті Верховної Ради України

у закордонних справах

 

1.Загальні положення

1.1 Громадська рада при Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється відповідно до рішення Комітету у закордонних справах (далі – Комітет) з метою науково-правового, експертного та інформаційно-консультаційного забезпечення діяльності Комітету.

1.2               Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.3 У своїй діяльності Рада керується нормами Конституції України, законодавства України, положеннями Регламенту Верховної Ради України, цим Положенням, а також рішеннями Комітету, що стосуються діяльності Ради.

 

2. Завдання Ради

2.1 В рамках своєї діяльності Рада:

2.1.1 Надає Комітету консультації з питань, що належать до його компетенції, а саме:

-                     законодавчого забезпечення зовнішньополітичної діяльності України;

-                     законодавчого забезпечення участі України у міжнародних інтеграційних процесах;

-                     ратифікації чи денонсації міжнародних договорів  України;

-                     міжпарламентських зв’язків;

-                     забезпечення парламентського контролю за проходженням дипломатичної служби відповідно до Закону України “Про дипломатичну службу”.    

2.1.2 Здійснює аналіз процесів у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики України, зокрема євроатлантичних та європейських  інтеграційних процесів; прогнозує тенденції та наслідки цих процесів.

2.1.3 Розробляє законопроекти з питань, що віднесені до відання Комітету.

2.1.4 Проводить експертизу всіх законопроектів, що знаходяться на розгляді у Комітеті та надає зауваження та пропозиції до них.

2.1.5 Аналізує чинне законодавство України у сфері зовнішніх зносин та надає рекомендації щодо його вдосконалення.

2.1.6 Бере участь у підготовці та проведенні парламентських слухань, конференцій, семінарів, “круглих столів” та інших заходів, що проводяться під егідою Комітету.

2.2. Для здійснення своїх завдань Рада:

2.2.1  Визначає форми та напрямки своєї діяльності.

2.2.2 Визначає план своєї роботи на період поточного скликання Верховної Ради України та інформує про нього Комітет.

2.2.3  Отримує інформацію від Комітету щодо розгляду питань, що належать до відання Комітету.

2.2.4 Створює експертні та консультативні робочі групи для виконання своїх завдань.

2.2.5 Інформує Комітет про свої рекомендації по мірі їх ухвалення.

2.2.6 Уповноважує Голову Ради або інших членів Ради довести рішення Ради до відома членів Комітету на найближчому засіданні Комітету.

 

3. Склад та структура Ради

3.1 Членство в Раді може бути колективним або індивідуальним. Колективними членами можуть бути профільні неурядові організації, профільні вищі учбові заклади та наукові установи; індивідуальними – фізичні особи, які є експертами з питань міжнародних відносин та зовнішньої політики у тому числі громадяни інших країн. Члени Комітету не можуть входити до складу Ради.

3.2 Склад членів Ради та зміни до нього затверджуються відповідним       рішенням Комітету. 

3.3 Члени Ради обирають Голову, який організовує роботу Ради та представляє її у взаєминах з Комітетом.

3.4 Рада визначає свою структуру, виходячи із доцільності ефективного виконання поставлених завдань.

 

4.                Засідання Ради

 4.1 Рада здійснює свою діяльність шляхом засідань, які скликаються Головою Ради.

4.2 Рішення про порядок денний, дату і місце засідання Ради приймає Голова Ради на основі плану роботи або у терміновому порядку та інформує про це Комітет.

 

5.                Секретаріат Ради

 Організаційне  забезпечення діяльності членів Ради здійснює секретаріат Комітету. До роботи у секретаріаті можуть залучатися помічники народних депутатів – членів Комітету.