Головна > Текстові публікації > Правова база діяльності Комітету
06 липня 2016, 12:06

Положення про депутатські групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв‘язків з іноземними державами

Затверджено Розпорядженням

Голови Верховної Ради України

від 29.02.2008 року №322,

в редакції, затвердженій  

Головою Верховної Ради України

від 24.12.2014 року №1780

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

“Про депутатські групи Верховної Ради України з

міжпарламентських зв‘язків з іноземними державами”

 

Розділ 1. Загальні положення.

1.1.Депутатські групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв‘язків з іноземними державами (далі - групи) утворюються шляхом добровільного об‘єднання народних депутатів.

1.2. У своїй діяльності групи керуються Конституцією України, законами України, загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, міжнародними договорами України, іншими законодавчими актами, а також цим Положенням.

 

Розділ 2. Головні цілі та завдання груп.

2.1. Головними цілями та завданнями груп є:

- участь в організації і координації двостороннього міжпарламентського співробітництва;

- аналіз розвитку міжпарламентських відносин, підготовка пропозицій щодо їхнього подальшого поліпшення в інтересах парламентів, що здійснюють таке співробітництво;

- сприяння підготовці, реалізації та синхронізації процедур надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів, контактам та обміну інформацією з питань поточної законодавчої діяльності парламентів;

- сприяння співробітництву парламентських комітетів, комісій;

- співпраця з відповідними дипломатичними представництвами в Україні та за кордоном;

- утворення, при необхідності, міжпарламентських об‘єднань, двосторонніх експертних груп з метою розробки проектів законодавчих актів, а також обговорення завдань і питань, що представляють спільні інтереси.

Для вирішення своїх завдань групи можуть взаємодіяти з комітетами Верховної Ради України та Апаратом Верховної Ради України, направляти своїх представників до профільних комітетів при розгляді питань про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів з відповідними парламентами іноземних держав.

 

Розділ 3. Організація діяльності груп.

3.1. Комітет Верховної Ради України у закордонних справах (далі профільний Комітет) відповідно до основних напрямів зовнішньої політики України визначає пріоритети щодо утворення груп.

3.2. Письмові заяви народних депутатів України щодо входження до складу груп реєструються і опрацьовуються у секретаріаті профільного Комітету та подаються на розгляд підкомітету з питань міжпарламентських зв'язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин.

3.3. Народний депутат України може входити до складу не більше восьми груп (Розпорядження Голови ВРУ №409 від 10.10.2017)  та бути керівником не більше чотирьох (Розпорядження Голови ВРУ №541 від 23.12.2016) груп (керівником та співголовою групи) . Групи можуть мати не більше двох співголів.

3.4. Терміни подання заяв та їх розгляду визначає підкомітет з питань міжпарламентських зв'язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин профільного Комітету.

3.5. Група утворюється на організаційних зборах, до участі в яких запрошуються всі народні депутати, що у визначеному цим Положенням порядку подали заяви про входження до складу групи.

Інформація про час і місце проведення організаційних зборів групи розміщується на сайті Верховної Ради України.

Претендент на керівництво групи має подати до профільного Комітету листа із зазначенням планів та пріоритетів щодо роботи групи.

Профільний Комітет визначає зі свого складу координатора з проведення організаційних зборів групи за принципом розподілу між членами Комітету, який затверджується на засіданні профільного Комітету.

Збори групи, на основі поданих заяв народних депутатів щодо входження до груп висувають претендентів на керівника або співголів, заступника або заступників та секретаря групи. У разі висування одного претендента на посаду керівника групи, склад групи затверджується на засіданні профільного Комітету. При наявності кількох претендентів на посаду керівника групи, перевага надається претенденту, який є членом профільного Комітету, представить профільному Комітету план роботи групи з відповідною країною. Комітет шляхом голосування (більшістю голосів) визначає кращого претендента. Вітається знання іноземної мови та досвід діяльності, пов’язаний з відповідною країною.

Секретарі груп можуть обиратись також із числа працівників Апарату Верховної Ради України та помічників – консультантів народних депутатів України.

Протокол організаційних зборів візує координатор з проведення організаційних зборів групи та керівник підкомітету з питань міжпарламентських зв'язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин профільного Комітету та затверджує профільний Комітет на своєму засіданні.

Голова підкомітету з питань міжпарламентських зв'язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин не може бути керівником жодної групи.

Члени профільного Комітету можуть брати участь у роботі будь - якої групи.

3.6. Склад групи затверджується Розпорядженням Голови Верховної Ради України на підставі подання профільного Комітету, підготовленого за пропозицією підкомітету з питань міжпарламентських зв'язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин. Проект зазначеного Розпорядження готує секретаріат профільного Комітету.

3.7. Управління забезпечення міжпарламентських зв‘язків апарату Верховної Ради України забезпечує інформування відповідних зарубіжних партнерів щодо утворення депутатських груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв‘язків.

3.8. Питання щодо змін у складі групи, зміни секретаря групи вирішує Голова профільного Комітету за поданням підкомітету з питань міжпарламентських зв‘язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин.

 

Розділ 4. Форми роботи груп.

4.1. Діяльність груп здійснюється у формі засідань, круглих столів, зустрічей з членами зарубіжних парламентів. Члени груп можуть включатися до складу офіційних парламентських делегацій за поданням профільного Комітету. Групи налагоджують контакти з відповідними дипломатичними представництвами в Україні та дипломатичними представництвами України за кордоном, проводять інші заходи.

4.2. Поточну діяльність групи забезпечують її керівник і секретар. Вони здійснюють роботу з щорічного планування та організації діяльності групи. Рішення груп, плани їх роботи, звіти про діяльність і проведені заходи мають рекомендаційний характер і узагальнюються профільним Комітетом.

4.3. Координацію діяльності груп забезпечує профільний Комітет.

4.4. Підкомітет з питань міжпарламентських зв'язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин профільного Комітету відповідає за організацію і роботу груп перед керівництвом профільного Комітету. Групи здійснюють свою діяльність згідно з Орієнтовним планом міжпарламентських обмінів Верховної Ради України на поточний рік, проект якого розробляється Управлінням забезпечення міжпарламентських зв‘язків, узгоджується з профільним Комітетом та затверджується Головою Верховної Ради України.

4.5. Засідання груп проводяться відповідно до затвердженого плану роботи, але не менше ніж один раз впродовж кожної поточної сесії.

4.6. Звіти про діяльність груп надсилаються їх керівниками до профільного Комітету не менше ніж один раз на рік та в обов’язковому порядку публікуються на сайті профільного  Комітету.

4.7. За рішенням профільного Комітету керівник групи звітує про діяльність групи на засіданні Комітету.

4.8 Відсутність щорічного звіту групи є підставою для розгляду на засіданні профільного Комітету зміни керівництва групи.

 

Розділ 5. Забезпечення та фінансування діяльності груп.

5.1. Аналітичне, інформаційне, організаційно-протокольне та матеріально-технічне забезпечення діяльності груп здійснюється Управлінням забезпечення міжпарламентських зв‘язків, Управлінням справами та іншими відповідними структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України за безпосередньої участі секретарів груп.

5.2. Робота груп фінансується в межах Орієнтовного плану фінансового забезпечення міжпарламентської діяльності Верховної Ради України згідно з кошторисом видатків Верховної Ради України.